ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ

Τα δικηγορικά γραφεία «ΠΑΥΛΑΚΗΣ – ΜΟΣΧΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» έχουν ενεργό παρουσία άνω των 40 ετών στο δικαστικό, ναυτιλιακό και εμπορικό κέντρο του Πειραιά.

Παρέχουμε εξειδικευμένες δικηγορικές υπηρεσίες σε θύματα ατυχημάτων που έχουν ως αποτέλεσμα τραυματισμό, ανικανότητα προς εργασία ή αναπηρία, απώλεια ζωής, όπως ατυχήματα

  • σε θαλάσσιες, οδικές, αεροπορικές, σιδηροδρομικές μεταφορές
  • από ελαττωματικά προϊόντα
  • κατά την εκτέλεση ή σε σχέση με την εργασία
  • κατά τις διακοπές και την αναψυχή
  • από ιατρικά σφάλματα
  • από παραβίαση ατομικών δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Έμπειροι δικηγόροι του γραφείου μας παρέχουν επίσης εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες σε αστικές, εμπορικές και διοικητικές υποθέσεις προς Έλληνες και αλλοδαπούς, φυσικά πρόσωπα και εταιρείες.

Έχουμε αναπτύξει στενούς επαγγελματικούς δεσμούς με δικηγόρους στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας, με τους οποίους συνεργαζόμαστε όταν απαιτηθεί προς τον σκοπό της καλύτερης επιδίωξης κάθε υπόθεσης.

Διεθνής Δραστηριότητα

Σε συνεργασία με αλλοδαπούς δικηγόρους καθώς και με Πρεσβείες και Προξενεία ξένων κρατών στη χώρα μας, εκπροσωπούμε αλλοδαπούς στα Ελληνικά Δικαστήρια και εργαζόμαστε για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους στην Ελλάδα.

Έχουμε έντονη διεθνή δραστηριοποίηση. Με την συμμετοχή των δικηγόρων του γραφείου μας σε διεθνείς επαγγελματικές ομάδες και δίκτυα, εξασφαλίζουμε την εξειδικευμένη γνώση και πολύχρονη εμπειρία, σε υποθέσεις που παρουσιάζουν αλλοδαπά στοιχεία και σχέση με μια ή περισσότερες χώρες του εξωτερικού. Διερευνούμε και επιδιώκουμε αποτελεσματικά, σε συνεργασία με εξέχοντες αλλοδαπούς δικηγόρους, την κάθε υπόθεση στην καταλληλότερη για τα συμφέροντα του εντολέα μας χώρα και δικαιοδοσία στο εξωτερικό.

Οι δικηγόροι μας είναι μέλη έγκριτων διεθνών επαγγελματικών οργανώσεων και ενώσεων που εξειδικεύονται σε θέματα ατυχημάτων, όπως

Συμμετέχουμε τακτικά σε συνέδρια και σεμινάρια στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και διεθνώς, με ομιλίες και παρουσιάσεις, παραμένοντας έτσι πάντοτε ενημερωμένοι για όλες τις εξελίξεις στους τομείς δραστηριότητάς μας, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.