ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ιστοσελίδα www.pavlakis-moschos.gr δημιουργήθηκε και λειτουργεί από το Δικηγορικό Γραφείο «Pavlakis Moschos & Associates».  

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας οφείλουν να διαβάσουν με προσοχή τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των επιλογών του ιστοτόπου και σε περίπτωση διαφωνίας, οφείλουν να μην προβούν στη χρήση αυτών.

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών τα οποία περιλαμβάνονται στις σελίδες της ιστοσελίδας www.pavlakis-moschos.gr.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του ιστοτόπου, υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως προς τα άρθρα που βρίσκονται εν ισχύ, καθώς και Ν. 4624/2019 – Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις) και του ευρωπαϊκού δικαίου (Οδηγία 2016/680 και Κανονισμός ΕΕ 679/2016). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet, όσο και του ισχύοντος πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά.

Το Δικηγορικό Γραφείο «Pavlakis Moschos & Associates» (εφεξής, για λόγους συντομίας Το Δ.Γ.), δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, οι δε χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση, συμπεραίνεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη της παρούσας ιστοσελίδας

Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μην κάνει χρήση των περιεχομένων και των επιλογών του ιστοτόπου pavlakis-moschos.gr

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει Το Δ.Γ. «Pavlakis Moschos & Associates» μέσω της ιστοσελίδας pavlakis-moschos.gr είναι τα ακόλουθα:

[α] Ονοματεπώνυμο – Διεύθυνση e-mail & περιεχόμενα μηνυμάτων τα οποία αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω της σχετικής φόρμας επικοινωνίας, στη διεύθυνση: https://pavlakis-moschos.gr/επικοινωνία/?lang=el

[β] Cookies

Το Δικηγορικό γραφείο Pavlakis Moschos & Associates χρησιμοποιεί cookies για την βελτιωμένη λειτουργία της ιστοσελίδας της, η οποία λειτουργεί στη διεύθυνση: pavlakis-moschos.gr.

Σχετικά με τα cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που αποθηκεύονται στο web browser του υπολογιστή σας κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού γραφείου «Pavlakis Moschos & Associates» και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή. Χρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του ιστοτόπου pavlakis-moschos.gr και τη σωστή περιήγησή σας. Επίσης, χρησιμοποιούμε τα cookies για να λάβουμε τις απαραίτητες για την βελτίωση των υπηρεσιών, της δομής και του περιεχομένου του ιστότοπου pavlakis-moschos.gr

Τι πληροφορίες συλλέγουμε;

Τα cookies και οι πληροφορίες που συλλέγονται διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας pavlakis-moschos.gr.. Επιτρέπουν την περιήγηση και την ορθή χρήση των λειτουργιών των παρεχομένων επιλογών. Αποκλειομένης της χρήσης τους, δεν θα είναι αποτελεσματική η λειτουργία της ιστοσελίδας pavlakis-moschos.gr.

Cookies επιδόσεων

Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα pavlakis-moschos.gr., ήτοι, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν προκύπτουν τυχόν μηνύματα σφαλμάτων. Χρησιμοποιούνται δε αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων της ανωτέρω ιστοσελίδας.

Cookies λειτουργικότητας

Αυτά τα cookies επιτρέπουν τη βέλτιστη λειτουργική αποτελεσματικότητα των επιλογών της ιστοσελίδας διευκολύνοντας τους χρήστες στις επιλογές τους. Οι πληροφορίες που συλλέγουν τα cookies αυτά αφορούν στην περιήγησή στο pavlakis-moschos.gr. καθώς και στην επικοινωνία με τη Δικηγορική Εταιρεία Pavlakis Moschos & Associates [φόρμα επικοινωνίας] αποκλειστικά και δεν είναι δυνατόν να καταγράψουν τη δραστηριότητα της περιήγησης των χρηστών σε άλλους ιστότοπους.

Οι επισκέπτες / χρήστες της ιστοσελίδας μπορούν να αρνηθούν την παροχή της σχετικής συναίνεσης στο εμφανιζόμενο μήνυμα κατά την είσοδό τους στην ιστοσελίδα pavlakis-moschos.gr ώστε να μην είναι δυνατή η χρήση των cookies.

H μη αποδοχή αυτών των cookies είναι δυνατόν να επηρεάσει την απόδοση και τη λειτουργικότητα του pavlakis-moschos.gr.

[γ] IP Addresses

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στις υπηρεσίες του ιστότοπου pavlakis-moschos.gr, αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Περίοδος αποθήκευσης

Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών τα οποία λαμβάνουμε μέσω της φόρμας επικοινωνίας ήτοι, το ονομ/μο το e-mail και τα περιεχόμενα των σχετικών μηνυμάτων αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επαλήθευσή τους και την επικοινωνία μας με το αιτούμενο υποκείμενο. Σε κάθε περίπτωση τα σχετικά στοιχεία διαγράφονται εξήντα [60] ημέρες μετά την λήψη των σχετικών στοιχείων και την εκπλήρωση του σκοπού επεξεργασίας, ήτοι την επικοινωνία των ενδιαφερομένων με το Δ.Γ. για τη λήψη πληροφοριών ή διευκρινίσεων σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Δικαίωμα πρόσβασης – ενημέρωσης

Τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα (Φ.Π.) έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο τμήμα [υπεύθυνος επεξεργασίας κ. Ιωάννης Παυλάκης, Δικηγόρος] προκειμένου να διασταυρώσουν την ύπαρξη προσωπικού τους αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή/και την διαγραφή του.

Δεσμοί (links) προς άλλες ιστοσελίδες

Στην ιστοσελίδα pavlakis-moschos.gr ενδέχεται να περιλαμβάνονται και links («δεσμούς») προς άλλες ιστοσελίδες (websites) οι οποίες και δεν ελέγχονται από το Δ.Γ. αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται Το Δ.Γ. για την Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων την οποία αυτές ακολουθούν.

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Το Δ.Γ. διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δεν δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), για κανένα λόγο με μοναδική εξαίρεση, τις σχετικές εκ του νόμου διατάξεις και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην τήρηση αρχείου ή στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Ιωάννη Παυλάκη, Δικηγόρο.

E-mail: lawoffice@pavlakis-moschos.gr

Διεύθυνση: Φίλωνος 66 & ΙΙ Μεραρχίας – Τηλέφωνο: 210 – 4180700