Το Δικαστήριο του Μπάρι, στα πλαίσια της ποινικής διαδικασίας για την ναυτική τραγωδία του πλοίου NORMAN ATLANTIC (προκαταρκτικό στάδιο συλλογής αποδεικτικών στοιχείων), όρισε την 20 Μαρτίου 2017 ως ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας εξέτασης των διορισθέντων από το Δικαστήριο εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι κατέθεσαν την έκθεση πραγματογνωμοσύνης του στο Δικαστήριο την 01.02.2017. Για την σχετική διαδικασία το Δικαστήριο έχει ήδη προσδιορίσει 17 δικασίμους (ημέρες συνεδρίασης). Λόγω του μεγάλου αριθμού των μερών (διαδίκων) που αναμένεται να συμμετάσχουν στην ακροαματική διαδικασία, κρίθηκε ότι η εξέταση δεν δύναται να πραγματοποιηθεί στο ακροατήριο του Δικαστηρίου στο Μπάρι, και για τον λόγο αυτό θα λάβει χώρα στο ακροατήριο Bunker του Bitonto.

NORMAN ATLANTIC - TECHNICAL EXPERTS' REPORT

NORMAN ATLANTIC – TECHNICAL EXPERTS’ REPORT