1. ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Κατά την διαδικασία στο Δικαστήριο του Μπάρι στην Ιταλία 29-31 Οκτωβρίου 2019 ολοκληρώθηκαν τα διαδικαστικά-δικονομικά-προδικαστικά ζητήματα και ενστάσεις. Ο Δικαστής όρισε ως ημερομηνία έναρξης της ουσιαστικής ποινικής δίκης την 26 Φεβρουαρίου 2020.

2. ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΗ για τις αποζημιώσεις των θυμάτων

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που όρισε το Δικαστήριο του Μπάρι για τις απαιτήσεις των θυμάτων που εκπροσωπούνται από το γραφείο μας, κατατέθηκαν έγγραφες προτάσεις και αποδεικτικό υλικό στις 30.9.2019 (Prima Memoria autorizzata ex art. 183, VI comma c.p.c), και στις 30.10.2019 (Seconda Memoria autorizzata ex art. 183, VI comma c.p.c). Στις 19.11.2019 θα κατατεθούν οι τελευταίες έγγραφες προτάσεις από όλα τα διάδικα μέρη, ενάγοντες και εναγόμενους, με συμπληρωματικούς ισχυρισμούς και αντικρούσεις των ισχυρισμών των αντιδίκων. Στην συνέχεια θα κλείσει ο φάκελλος στο Δικαστήριο. Η δικάσιμος έχει ορισθεί για τις 12 Φεβρουαρίου 2020 στο Tribunale di Bari, Sezione III civile.