Σε απάντηση κοινοβουλευτικής ερώτησης  που υπεβλήθη την 20/01/2015 από τον ανεξάρτητο ευρωβουλευτή καθηγητή Νότη Μαριά και έντεκα Ιταλούς ευρωβουλευτές  με την οποία ζητούσαν από την Επιτροπή να διερευνήσει τα όσα συνέβησαν στο Ε/Γ-Ο/Γ Norman Atlantic στις 29 Δεκεμβρίου 2014 κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς και να ελέγξει κατά πόσο τηρήθηκε η νομοθεσία της Ε.Ε. σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας επί του πλοίου [E-000687-15], η Επίτροπος Violeta Bulc στις 10/03/2015 απήντησε:

«1. Διενεργείται έρευνα του συμβάντος υπό το πρίσμα της ασφάλειας. Είναι εξαιρετικά πρόωρο να συναχθούν ήδη συμπεράσματα για τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό ή για τον βαθμό στον οποίο οι ήσσονος σημασίας ελλείψεις που εντοπίστηκαν από επιθεώρηση από το κράτος λιμένα ελέγχου στην Πάτρα διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο, δεδομένου ότι δεν θεωρήθηκαν σοβαρές σε βαθμό που να εμποδίσουν τον απόπλου του πλοίου. Εντός 12 μηνών από το περιστατικό πρέπει να δημοσιευθεί ενδιάμεση έκθεση για την πορεία της έρευνας. Από τις περιοδικές αξιολογήσεις που διενεργεί η Επιτροπή με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας στη Θάλασσα (ΕΟΑΘ) οι πραγματογνωμοσύνες δεν έχουν αποκαλύψει τυχόν συστημικά προβλήματα από τη διεκπεραίωση, από τον αναγνωρισμένο οργανισμό (ΑΟ), των εκ του νόμου προβλεπόμενων καθηκόντων και καθηκόντων κλάσης σκάφους για το συγκεκριμένο πλοίο. Η Ιταλία, ως κράτος σημαίας, πρέπει να λάβει τα μέτρα που κρίνει αναγκαία ώστε να εξασφαλίσει ότι το εν λόγω πλοίο είναι σύμμορφο με τους ισχύοντες διεθνείς κανόνες και κανονισμούς. Αυτό συνεπάγεται επίσης την υποχρέωση παρακολούθησης/υποβολής εκθέσεων από τους οικείους εξουσιοδοτημένους ΑΟ της ΕΕ, στοιχείο που αποτελεί σήμερα το αντικείμενο διαδικασίας επί παραβάσει. Η Ιταλία υποβλήθηκε σε έλεγχο ΔΝΟ το 2007, και οι ναυτιλιακές αρχές της διαθέτουν έγκυρο πιστοποιητικό διαχείρισης της ποιότητας.

2. Ο ΕΟΑΘ συμβάλλει στον περιορισμό του κινδύνου ναυτικών ατυχημάτων. Ο Οργανισμός πραγματοποιεί επισκέψεις στα κράτη μέλη, συντρέχοντας την Επιτροπή στην αξιολόγηση της έμπρακτης εφαρμογής του σχετικού ενωσιακού δικαίου. Δεν υπάρχουν σήμερα σχέδια για να αποδοθούν στον Οργανισμό ευρύτερες αρμοδιότητες ελέγχου όσον αφορά τις διαδικασίες επιθεώρησης.

3. Η Επιτροπή και ο ΕΟΑΘ είναι στη διάθεση των αρμόδιων αρχών για κάθε βοήθεια. Τα διδάγματα από το εν λόγω ατύχημα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη, ώστε να βελτιωθούν οι κανονιστικές ρυθμίσεις οι οποίες διέπουν την ασφάλεια των επιβατηγών πλοίων, τόσο σε επίπεδο ΕΕ, όσο και σε διεθνές. Η Επιτροπή προβαίνει σε έλεγχο καταλληλότητας της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την ασφάλεια των επιβατηγών πλοίων, ούτως ώστε να συναχθούν συμπεράσματα για το κατά πόσον το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο είναι επαρκές.»