ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ

Τα  δικηγορικά γραφεία «ΠΑΥΛΑΚΗΣ – ΜΟΣΧΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» έχουν θέσει ως σκοπό της επαγγελματικής τους δραστηριότητας την προστασία και προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και έχουμε χειρισθεί εκατοντάδες υποθέσεις με αντικείμενο την:

  • πληρωμή των νομίμων αποδοχών, συμπεριλαμβανόμενων υπερωριών, επιδομάτων, αδειών και όσων εν γένει προβλέπει η εργατική νομοθεσία ( Εργατικές Αξιώσεις ),
  • ασφάλεια, υγιεινή και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον εργασιακό χώρο,
  • παροχή νόμιμης σύνταξης και ασφαλιστικών παροχών.

Το ελληνικό εργατικό δίκαιο περιλαμβάνει αναγκαστικού δικαίου διατάξεις που αποβλέπουν στην προστασία των δικαιωμάτων εργαζομένων, όπως μεταξύ άλλων:

  • την υποχρεωτική σύναψη έγγραφης σύμβασης εργασίας και/ή την κοινοποίηση έγγραφης δήλωσης με τους βασικούς όρους της εργασιακής σχέσης,
  • ελάχιστες αποδοχές που προβλέπονται από Συλλογικές Συμβάσεις εργασίας, ή, αν δεν έχει υπογραφεί Συλλογική Σύμβαση για κάποιον εργασιακό τομέα, ελάχιστες αποδοχές που ορίζονται απευθείας από το νόμο,
  • υπερωριακή αμοιβή, επιδόματα νυκτερινής εργασίας, απασχόλησης εκτός έδρας, επιδόματος Κυριακής και εορτών, άδεια και επίδομα αδείας, άδεια τοκετού και μητρότητας,
  • αποζημίωση απολύσεως αναλόγως του είδους της εργασιακής σχέσης ως ορισμένου ή αορίστου χρόνου.

Αλλοδαποί εργαζόμενοι στην Ελλάδα έχουν τα ίδια εργασιακά δικαιώματα με τους Έλληνες συναδέλφους τους που παρέχει το Σύνταγμα και η εργατική νομοθεσία.

Διατηρούμε συνεργασία με Πρεσβείες ξένων κρατών, οι οποίες παραπέμπουν συχνά υπηκόους τους που εργάζονται στην χώρα μας για να τους παράσχουμε νομικές συμβουλές ή να τους εκπροσωπήσουμε σε δικαστική διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους.