Προσφάτως καταθέσαμε υπόμνημα, στο όνομα και για λογαριασμό των εντολέων μας, συγγενών αγνοουμένων και διασωθέντων επιβατών, προς τους αρμοδίους για την υπόθεση του NORMAN ATLANTIC Εισαγγελείς στο Μπάρι, στα πλαίσια της εκκρεμούς διαδικασίας ενώπιον της Ιταλικής δικαιοσύνης, με σειρά αιτημάτων για πληροφορίες, έγγραφα, προσωπική παράσταση και συμμετοχή δια εκπροσώπων μας στις διαδικασίες.