Έλληνας ναυτικός του Εμπορικού Ναυτικού που διαγνώσθηκε με μεσοθηλίωμα υπεζωκότος, έλαβε πρόσφατα σημαντική αποζημίωση, κατόπιν συμβιβαστικής επίλυσης αξιώσεών του, τις οποίες ασκήσαμε για λογαριασμό του στα δικαστήρια των ΗΠΑ, κατά των πλοιοκτητών και κατασκευαστών των εξαρτημάτων των πλοίων όπου είχε υπηρετήσει, τα οποία έφεραν αμίαντο.

Ο ναυτικός είχε επί σειρά ετών εργασθεί σε εμπορικά πλοία και επιβατηγά/κρουαζιερόπλοια σε όλο τον κόσμο. Λόγω της ειδικότητάς του ως ηλεκτρολόγου αναγκαζόταν να εργάζεται κατά κύριο λόγω στην συντήρηση μηχανημάτων και την αποκατάσταση τεχνικών προβλημάτων, στο μηχανοστάσιο και τους λοιπούς χώρους εντός των πλοίων, όπου εκτίθετο αμίαντο, τις ίνες του οποίου εισέπνεε για χρόνια, χωρίς προφύλαξη και μέσα προστασίας εκ μέρους των εργοδοτών του.

 Αρκετά χρόνια μετά το πέρας της υπηρεσίας του εμφάνισε μεσοθηλίωμα υπεζωκότος στους πνεύμονες. Το γραφείο μας ανέλαβε να εκπροσωπήσει τον Έλληνα ναυτικό και ασκήθηκε, σε συνεργασία με αμερικανούς συναδέλφους μας, αγωγή στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης, εναντίον άνω των 25 διαφορετικών εργοδοτών του ναυτικού και κατασκευαστών εξαρτημάτων του πλοίου που έφεραν αμίαντο, πολλοί από τους οποίους είχαν έδρα ή εγκατάσταση στις ΗΠΑ.

 Μετά από δικαστικούς αγώνες πλέον των δύο ετών προ αντίκρουση προδικαστικής ένστασης των εναγομένων ότι τα δικαστήρια των ΗΠΑ δεν είχαν αρμοδιότητα να επιληφθούν της υπόθεσης, η σχετική ένσταση απορρίφθηκε. Στην συνέχεια επιτεύχθηκε συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, με καταβολή από τις αντίδικες εταιρίες σημαντικής αποζημίωσης στον παθόντα  Έλληνα ναυτικό.